Custom Menu

Latest From Our Blog

Kardiyoloji

Kardiyoloji Kliniğimizde Yapılan İşlemler

Elektrokardiyografi (EKG)

Kalbin iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel olayların kaydedildiği bir işlem olup kardiyolojik değerlendirmenin temel bir parçasıdır.

Efor Testi ( Treadmill Testi, Egzersiz Stres Testi)

Efor testi, kalp damar hastalıklarının araştırılmasında kullanılan testlerden biridir. Kalbin efora karşı olan yanıtını, efor kapasitesini ve istirahat halinde kalbin beslenmesi için yeterli olan kan akımının zorlayıcı koşullarda da yeterli olup olmadığını saptamak amacı ile kullanılmaktadır.

Test sırasında, hasta dönen bir bant üzerinde yürümektedir. Yürüyüşün hızı ve eğimi doktor tarafından ayarlanmaktadır. Kişi yürüme bandında belli hızlarda yürürken belirli aralıklarla EKG çekimi ve tansiyon ölçümü yapılmaktadır.

Transtorasik Ekokardiyografi (TTE)

Kalbin tüm yapısal hastalıklarının (Kalp kası hastalıkları, kalp yetersizliği, kapak hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, kalp krizine bağlı kalpte oluşan değişiklikleri, hipertansif kalp hastalığı, kalp içi tümörler ve pıhtılar, aort damarı hastalıkları vs) tanısını koymada ilk sırada yer alan ultrasonografi yardımı ile kalbin yapısı ve işlevinin görüntülenmesini, değerlendirilmesini sağlayan tetkiktir.

Transözafageal Ekokardiyografi (TEE)

Yemek borusuna yerleştirilen, ucunda ince bir ultrason probu bulunan bir tüp aracılığıyla yapılan endoskopik bir işlemdir. Yemek borusunun kalbin arkasından geçmesi nedeniyle TEE sayesinde kalp ve etrafında yer alan damarlar çok net bir şekilde görüntülenebilmektedir. Yüzeysel ekokardiyografinin yetersiz kaldığı durumlarda, kalp içinde zor görülen pıhtıların saptanmasında, aort damarında yırtıktan şüphelenildiğinde ve ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında kalp kapaklarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. İşlem, hazırlık süresi dahil yaklaşık 30 dakika sürmektedir.

Kardiyak MR

Kardiyak MR girişimsel işleme gerek duyulmadan kalbin en ayrıntılı şekilde incelenebileceği ileri görüntüleme yöntemidir.

Stres Ekokardiyografi

Önemli bilgiler sağlayan, güvenli ve kolay uygulanabilen bir tekniktir. Treadmill cihazında tempolu bir şekilde yürüterek ya da kol damarından ilaç (Dobutamin) verilerek istenilen stres oluşturulmaktadır. Kalbin stres öncesi ve sonrasında ultrasonografik olarak incelenmesi esasına dayanmaktadır.Stres ekokardiyografi, kalbi besleyen damarlarda (Koroner damarlar) bir tıkanıklık ya da daralma olup olmadığının araştırılmasında, damarlarında sınırda daralma olan hastalarda girişimsel bir tedaviye gerek olup olmadığının saptanmasında ve kalp kapak hastalıklarında hastalığın şiddetinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Holter (Ambulatuvar EKG-Ambulatuvar Kan Basıncı)

  • Ritm Holter

Kalp atımları, elektrokardiyografik olarak minimum 24 saat boyunca cep telefonu boyutunda, kemere bağlanabilen bir kayıt cihazı ve EKG elektrodları aracılığı ile kayıt edilmektedir. Kişi günlük yaşamını sürdürürken holter cihazı kalp EKG’ sini kaydetmeye devam etmektedir. Şikayetleri olduğu anda kayıt cihazı üzerinde yer alan bir düğmeye basmak sureti ile işaretlemeye izin vermektedir. Tetkik çarpıntı sıklığına göre 24-48-72 veya daha uzun  süre ile sürdürülebilmektedir. Kayıt süresi sonunda cihaz çıkartilmakta ve kayıtlar bilgisayarda analiz edilmektedir.

Çarpıntı, baş dönmesi, fenalık hissi, bayılma, sıcaklık basması, göz kararması gibi ritm bozukluğunu düşündüren şikayetlerin varlığında sık kullanılmaktadır.

  • Tansiyon Holteri

Kola takılıp tansiyonu 20-30 dakika aralıklarla otomatik ölçüp kaydeden ve sonra bunun dökümünü veren bir cihazdır. Cihaz önceden ayarlanan aralıklarla uyku da dahil olmak üzere 24 saat süreyle otomatik olarak kan basıncı (Tansiyon) ölçümü yapmaktadır. Kişi bu süre boyunca normal yaşantısına devam etmektedir. Süre sonunda cihaz çıkarılarak kaydedilen bilgiler bilgisayarda değerlendirilmektedir.

Multislice (Çok Kesitli) Koroner Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi (BT Anjiyografi)

Çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile kateter kullanılmadan, az kontrast madde ve az radyasyon dozu çekim yapılabilmektedir. Koldaki bir toplar damara, tek bir enjeksiyonla damarları boyayan bir madde verilmektedir. Hastanın nefesini tutarken 0,3 saniye gibi kısa bir sürede çekim yapılmaktadır. Alınan görüntüler uzman bir hekim tarafından üç boyutlu olarak değerlendirilmektedir. Koroner damarların içerisindeki plaklar ve oluşturdukları darlıklar belirlenmektedir. Ayrıca koroner arterlerin kalsiyum skoru ölçülerek koroner arter hastalığı riski değerlendirilmektedir.